شرکت آبرسانان کرمان

کیفیت شعار ما نیست سرمایه ماست      افتخار دیروز و اعتبار فردای ماست

کیفیت شعار ما نیست سرمایه ماست
افتخار دیروز و اعتبار فردای ماست

کیفیت به عنوان اساسی ترین اصل سازمان و بزرگترین تعهد این شرکت به مشتریان می باشد. در روند تولید این شرکت، کیفیت مواد اولیه قبل از تولید، کیفیت محصول در حین تولید و کیفیت محصول بعد از تولید و قبل از ورود به انبار به صورت پیوسته در آزمایشگاه مجهز و متناسب با استاندارد ملی ایران توسط دستگاه های اتوماتیک و پرسنل متخصص و کارآمد اندازه گیری و کنترل میشود

این شرکت دارای پروانه های استاندارد تولید لوله پلی اتیلن با مصارف آبرسانی INSO 14427 و آبیاریINSO 7607 و همچنین استاندارد تشویقی  لوله های گازرسانی INSO 11233 از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد

همچنین این شرکت موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه همکار کشوری ISO 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شده است و خدمات آزمایشگاهی را به اداره استاندارد و دیگر سازمان ها و شرکت ها ارائه می نماید.

کیفیت به عنوان اساسی ترین اصل سازمان و بزرگترین تعهد این شرکت به مشتریان می باشد. در روند تولید این شرکت، کیفیت مواد اولیه قبل از تولید، کیفیت محصول در حین تولید و کیفیت محصول بعد از تولید و قبل از ورود به انبار به صورت پیوسته در آزمایشگاه مجهز و متناسب با استاندارد ملی ایران توسط دستگاه های اتوماتیک و پرسنل متخصص و کارآمد اندازه گیری و کنترل میشود

این شرکت دارای پروانه های استاندارد تولید لوله پلی اتیلن با مصارف آبرسانی INSO 14427 و آبیاریINSO 7607 و همچنین استاندارد تشویقی  لوله های گازرسانی INSO 11233 از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد

همچنین این شرکت موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه همکار کشوری ISO 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شده است و خدمات آزمایشگاهی را به اداره استاندارد و دیگر سازمان ها و شرکت ها ارائه می نماید.